Skočiť na obsah

Plánovacie dokumenty mesta

Najdôležitejším a zaväzným dokumentom, ktorý určuje ďalší rozvoj mesta je územný plán. Pre dopravu existuje aj ďalší strategický dokument, tzv. generel dopravy. V oboch sú pomenované priority mesta pre oblasť dopravy a jej vízia do budúcna. Je dôležité, aby sa v nich počítalo aj s rozvojom cyklistickej dopravy ako rovnocennej k ostatným druhom. V tejto veci sme oba dokumenty pri ich tvorbe pripomienkovali. Žiaľ bezvýsledne. Ďalšou možnosťou je vytvorenie špecializovaného generelu pre cyklistickú dopravu. Na to, kedy ho dá mestský úrad vypracovať, však stále čakáme.

Súčasný stav

Ako je to dnes s koncepčným pohľadom na cyklistickú dopravu v Považskej Bystrici?

Volebný program pre rozvoj bicyklovej dopravy

Blížia sa komunálne voľby. Rozhodli sme sa pripraviť niekoľko bodov pre rozvoj bicyklovej dopravy do volebného programu a ponúknuť ho všetkým kandidátom. Nasledujúci „vzorový volebný program“ v tejto oblasti ide za všeobecné vyhlásenia a obsahuje päť najpotrebnejších krokov. Ako otvorený list bol odoslaný okresným pobočkám kandidujúcich strán a poskytnutý médiám. Nakoľko sa kandidáti nechajú inšpirovať?

Parkovisko v nemocničnom parku?

Na mieste parku pred nemocnicou je v územnom pláne mesta navrhnuté parkovisko zaberajúce asi tretinu územia parku. Veľký dopyt po parkovaní pri nemocnici najmä v čase návštev sa však dá riešiť aj bez zásahu do parku, ktorý vznikal desiatky rokov – stačí využiť veľké prázdne plochy v areáli nemocnice. Takýto návrh sme podali v rámci verejného pripomienkovania tohtoročných zmien a doplnkov územného plánu.

List poslancom k rozpočtu na rok 2010

Dnes bude mestské zastupiteľstvo znova prejednávať návrh rozpočtu na rok 2010. Prakticky všetky investície do rozvoja dopravy (presne 99,4 % z kapitálového rozpočtu na dopravu) v ňom smerujú na nové parkoviská – na podporu automobilizmu. Hoci i len malá časť z nich by veľmi pomohla začať s rozvojom pre mesto šetrnejšej bicyklovej dopravy, nie je na ňu v rozpočte ani tento rok ani euro. Požiadali sme listom poslancov o zmenu.

Odpoveď primátora

„Chcem Vás ubezpečiť, že osobne podporujem rozvoj cyklistickej dopravy v meste Považská Bystrica,“ píše primátor MUDr. Miroslav Adame vo svojej odpovedi. Zároveň sa však obáva, že pri nízkom tohtoročnom rozpočte mesta, nebude v mestskom zastupiteľstve ochota vydávať peniaze na koncepciu cyklistickej dopravy.

List primátorovi k rozpočtu na rok 2010

Myšlienku vyčleniť prostriedky na generel cyklistickej dopravy v rozpočte mesta na rok 2010 sme so žiadosťou o podporu predniesli na Komisii pre životné prostredie, výstavbu a dopravu, ktorá je poradným orgánom mestského zastupiteľstva. Nakoľko sa komisia postavila k tejto myšlienke zdržanlivo, obrátili sme sa s naším návrhom na primátora mesta MUDr. Miroslava Adameho.

Načo je nám generel cyklistickej dopravy

Plán rozvoja, tzv. generel, pre cyklistickú dopravu má vytvorený zatiaľ máloktoré mesto na Slovensku. Politici často považujú za dostatočné niekoľko čiar – rekreačných cyklotrás v okolí mesta vyznačených v územnom pláne. Ako by mal vyzerať dobrý generel cyklistickej dopravy? A prečo ho vlastne potrebujeme?

Výsledok podaných pripomienok

Naše pripomienky k novému územnému plánu a ku generelu dopravy požadujúce v riešení dopravy zahrnúť aj dopravné využitie bicykla boli akceptované. V najbližšej dobe by teda mala byť spracovaná koncepcia cyklistickej dopravy v meste.

Pripomienky ku konceptu generelu dopravy

Generel dopravy mesta vznikal súčasne s novým územným plánom a jeho prístup k doprave na bicykli je rovnako macošský. V kapitole „Cyklistická doprava“ sa napriek jej názvu zaoberá len cykloturistikou. Dopravný potenciál bicykla v meste prehliada. Uvádzame k nemu podané pripomienky.

Pripomienky k návrhu územného plánu

Návrh nového územného plánu mesta sa zaoberá aj dopravou. V časti o cyklistickej doprave sa však venuje len rekreačnej a športovej cyklistike a to hlavne v okolí Považskej Bystrice. S využitím bicykla ako spôsobu dopravy priamo v meste nepočíta. Pritom v rozvinutých krajinách práve takéto využitie prevažuje. V tejto veci sme k návrhu územného plánu podali pripomienky. Uvádzame ich plné znenie.

Syndikovať obsah