Skočiť na obsah

Objaví sa konečne cyklodoprava v rozpočte mesta?

Vec: Výzva na zahrnutie cyklodopravy pri tvorbe programového rozpočtu mesta na roky 2013–2015

Vážený pán primátor, rada mesta, zástupcovia MsÚ,

chceme Vás vyzvať, aby Mesto Považská Bystrica začalo vnímať cyklodopravu ako súčasť dopravy v meste a v programovom rozpočte na roky 2013–2015 po prvýkrát vyčlenilo prostriedky na jej rozvoj. Mnohonásobne sa vrátia v budúcich rokoch na menšej potrebe výdavkov do dopravy i v podobe príjemnejšieho a zdravšieho života v meste. Nárast automobilizmu v uplynulých rokoch vytvoril skrytý dlh predovšetkým v statickej doprave, dlh, ktorý presahuje rozpočtové možnosti mesta a každoročne narastá.

Človek dopravujúci sa na bicykli je pre verejné financie oveľa lacnejší, než keby používal auto. Tento jednoduchý fakt vedie samosprávy k snahe zvýšiť zastúpenie cyklistov na deľbe prepravnej práce v meste. Stačí potom postaviť menej parkovacích miest, menej sa opotrebúvajú komunikácie, ušetrí sa aj na lekárskej starostlivosti vďaka lepšiemu zdravotnému stavu obyvateľov. Podporu cyklistickej dopravy deklaruje aj programové vyhlásenie vlády SR1) vedenej stranou, ktorá zvíťazila aj v našom meste.

Rozpočet Považskej Bystrice dopravu na bicykli doteraz ignoruje. Na jej rozvoj v ňom bola každoročne nula. Nemalé prostriedky v posledných rokoch smerovali do riešenia statickej dopravy, napriek tomu je situácia s parkovaním stále horšia. Len nových vozidiel totiž pribúda mnohonásobne viac než parkovacích miest, ktoré je možné každoročne z rozpočtu postaviť2). Do ďalších rokov tak vzniká stále väčší skrytý dlh v statickej doprave ďaleko presahujúci možnosti mestského rozpočtu. Je to ako snažiť sa riešiť obezitu povoľovaním opasku. Mestu chýba aktívna dopravná politika smerom k udržateľnému fungovaniu dopravy.

Bez vyčleneného financovania nie je možné efektívne budovať infraštruktúru pre cyklistov a zvýšiť podiel cyklodopravy na mobilite obyvateľov. Navrhujeme, aby sa 10 % z investičných výdavkov na dopravu v rozpočte, najmenej však 20 000 €, každoročne vynaložilo na rozvoj bicyklovej dopravy v meste. Konkrétne na výstavbu cyklistických komunikácií, stojanov, bezpečných krížení s motoristickými komunikáciami, úpravy dopravného značenia a drobné stavebné úpravy, spracovanie projektovej dokumentácie a celomestskej koncepcie bicyklovej dopravy, ap. Zdanlivo ambicióznych 20 000 € predstavuje rozumnejšie vynaložený ekvivalent cca. 9 nových parkovacích miest.

Podľa zahraničných štúdií sa každé euro investované do podpory dopravy na bicykli ekonomicky niekoľkonásobne vráti3). Podporujeme Vašu snahu o konsolidáciu mestských financií a racionálne úspory v rozpočte. V oblasti dopravy je k tomu potrebný rozvoj cyklomobility, ktorý predchádza omnoho vyšším nákladom vyžadovaným individuálnou automobilovou dopravou, nehovoriac už o jej negatívnych dopadoch na život v meste. Veríme, že to pri tvorbe rozpočtu na nasledujúce roky pochopíte.

občianske združenie Bystricykel
Mgr. Jaroslav Semančík, predseda združenia

1) … „Vláda bude zároveň podporovať rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy.“ …

2) Ročne pribudne v Považskej Bystrici viac než šesťsto nových osobných áut. Na budovanie parkovacích miest len pre polovicu z nich (ak predpokladáme, že druhá polovica bude stáť na súkromných pozemkoch majiteľov) by bolo potrebné vyčleniť v rozpočte 600–900 tis. eur každý rok. Za posledných 7 rokov sa na nové parkoviská preinvestovalo z mestského rozpočtu spolu cca. 670 tis. eur, za čo vzniklo približne 300 parkovacích miest. Za rovnaký čas však v meste pribudlo cca. 4 tisíc nových osobných áut, viac než desaťkrát toľko (zdroj: MV SR).

3) Napr.:
The Economic Benefits of Bicycle Infrastructure Investments, Flusche D., 2009
Value for Money: Economic Assessment of Investment in Walking and Cycling, Dr. Davis, A., Dept. of Health (UK), 2010
Evaluating Non-Motorized Transportation Benefits and Costs, Victorian Transport Policy Institute (Canada), 2011